Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Civilná ochrana

Vážený občan,

najmä posledné roky nás poučili, že nehody, havárie, živelné pohromy alebo iné mimoriadne udalosti si nevyberajú miesto ani čas svojho vzniku a preto nás nesmú zastihnúť nepripravených.

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúci najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.

Za plnenie úloh civilnej ochrany podľa zákona NR SR číslo 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zodpovedá vláda, ministerstvá, ostatné ústredné orgány štátnej správy, iné ústredné štátne orgány, obvodné úrady v sídle kraja a obvodné úrady, obce a mestá, právnické osoby a fyzické osoby.

Podľa uvedeného zákona má fyzická osoba právo na včasné varovanie pred hroziacim nebezpečenstvom, na zabezpečenie prostriedkami individuálnej ochrany, na evakuáciu a ukrytie a na informácie o spôsobe ochrany, na bezprostrednú pomoc pri ohrození života, zdravia a majetku. Naopak fyzické osoby sú povinné zúčastniť sa na plnení úloh civilnej ochrany osobnými úkonmi, ktorými sa rozumie každá fyzická i duševná činnosť, ktorá sa vyžaduje v záujme ochrany života, zdravia a majetku v čase mimoriadnej udalosti.

 

KONTAKTNÉ A INFORMAČNÉ MIESTA CIVILNEJ OCHRANY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI

OÚ Banská Bystrica, odbor krízového riadenia

Tel.: 048/4306 340;  048/4133 404, 048/4133 444, E-mail: okr.bb@minv.sk, Fax: 048/4136 041, 048/4131 006

Okresný úrad Zvolen, odbor krízového riadenia
Tel.:  045/5330 620, 0903 804 579, 0961 63 2940,  E-mail: okr.zv@minv.sk, Fax: 045/5332 929

Mestský úrad Zvolen
Tel.: 045/5326730, kl. 225, E-mail: ikonopka@zvolen.sk, Fax:  045/5331428

web stránka Ministerstva vnútra SR, krízové riadenie, odbor CO a krízového riadenia: 02/4341396,  02/48593295

Tiesňové volania
Integrovaný záchranný systém SOS 112
Hasiči 150
Rýchla zdravotná pomoc (záchranka) 155
Polícia  štátna 158
              mestská 159


 
opatrenia_augustin_jozef.pdf(115.7 kB)Opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy - moru včelieho plodu
opatrenia MVP p. Pliešovský.PDF(113.3 kB)Opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy - moru včelieho plodu
Analýza obec zv.pdf(335.6 kB)ANALÝZA územia mesta ZVOLEN z hľadiska vzniku možných mimoriadnych udalostí
Termíny skúšky sirén rok 2018.pdf(305.9 kB)Termíny akustického preskúšavania sirén


Úvodná stránka