Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Financie mesta

Rozpočet a záverečný účet Mesta Zvolen


Rozpočet mesta


Základom finančného hospodárenia Mesta Zvolen je programový rozpočet, ktorý sa zostavuje na obdobie troch rokov. Aktuálny rozpočtový rok, je zhodný s kalendárnym rokom a je záväzný. Rozpočty na ďalšie dva roky nasledujúce po príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné. Zostavenie, schválenie a samotné plnenie rozpočtu mesta sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a všeobecne záväznými nariadeniami mesta Zvolen.


Rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný a podľa platnej rozpočtovej klasifikácie sa člení sa na:

 

 • bežný rozpočet – bežné príjmy a bežné výdavky
 • kapitálový rozpočet – kapitálové príjmy a kapitálové výdavky
 • finančné operácie – výdavkové finančné operácie a príjmové finančné operácie
   

Príjmy rozpočtu mesta


Príjmami rozpočtu mesta sú najmä:

 

 • podiely na daniach v správe štátu
 • výnosy miestnych daní a miestnych poplatkov
 • nedaňové príjmy z činnosti a vlastníctva majetku mesta
 • dotácie zo štátneho rozpočtu podľa zákona o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok (na výkon samosprávnych funkcií a na prenesený výkon štátnej správy)
 • dotácie zo štátnych fondov
 • prostriedky z Európskej únie na konkrétny účel
 • dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech mesta
 • sankcie za porušenie rozpočtovej disciplíny uložené mestom
 • výnosy z prostriedkov mesta
 • iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi
 • príjmy z činnosti rozpočtových organizácii zriadených mestom

 

Výdavky rozpočtu mesta


Z rozpočtu mesta sa uhrádzajú najmä:

 

 • záväzky, ktoré vyplývajú pre mesto z povinností ustanovených zákonmi
 • výdavky na výkon samosprávnych funkcií
 • výdavky na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácii zriadených mestom
 • výdavky na prenesený výkon štátnej správy
 • výdavky spojené so správou, údržbou a rozvojom majetku mesta
 • záväzky prijaté v rámci spolupráce s inými obcami alebo vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími subjektami na zabezpečenie úloh vo svojej pôsobnosti vrátane výdavkov na spoločnú činnosť
 • výdavky vyplývajúce z medzinárodných vzťahov a dohôd o medzinárodnej spolupráci
 • úhrada úrokov z prijatých pôžičiek a úverov
 • výdavky na emisiu dlhopisov, cenných papierov vydaných mestom a na výdavky na úhradu výnosov z nich
 • iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi

 

Záverečný účet mesta

 

Po skončení kalendárneho roka mesto údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu. Záverečný účet obsahuje údaje o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov v členení podľa rozpočtovej klasifikácie vrátane tvorby a použitia prostriedkov peňažných fondov. Súčasťou záverečného účtu je ďalej bilancia aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov, údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, údaje o hospodárení príspevkových organizácii mesta. Prílohou záverečného účtu je hodnotiaca správa. Prebytok hospodárenia rozpočtu mesta po skončení roka neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov. Prípadný schodok svojho hospodárenia uhradí obec predovšetkým z rezervného fondu, z ďalších peňažných fondov, z rozpočtu bežného roka alebo z návratných zdrojov financovania. O použití prebytku rozpočtového hospodárenia a o spôsobe úhrady schodku rozhodne mestské zastupiteľstvo pri prerokovaní záverečného účtu.

 


 


Úvodná stránka