Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Nájomné byty

Nájomné byty bežného a nižšieho štandardu sú v bytových domoch postavených aj z prostriedkov štátneho fondu rozvoja bývania a mesto ich prenajíma ako nájomné byty v zmysle platnej legislatívy a podľa platných Všeobecne záväzných nariadení Mesta Zvolen (VZN).

Prehľad nájomných bytov v nájomných bytových domoch :

 • 378 bytov bežného štandardu z toho: 
 • 66 bytov Mojmírova súp.č. 8331, 8332, 8333 -  z toho 1 bezbariérový
 • 106 bytov   A.Hlinku súp.č. 8880, 8881, 9080, 9081 - z toho 3 bezbariérové byty
 • 43 bytov   Rákoš súp.č.9595 - z toho 1 bezbariérový byt
 • 112 bytov   Unionka súp.č. 8799, 8801, 8804, 8805
 • 51 bytov   Stráž 282/1
   
 • 66 bytov nižšieho štandardu z toho:    
 • 43 bytov  Sokolská  2065/107
 • 23 bytov  Unionka 1229/40
   
 • 124 bytov osobitného určenia z toho:
 • 109  bytov pre dôchodcov nad 65 rokov veku z toho :
 • 65 bytov  Novozámocká  súp.č. 8741/51,53
 • 44 bytov  M. R. Štefánika súp.č.2526/35,37
 • 15  bytov  Novozámocká súp.č.936/71, pre telesne postihnutých

 

1. Zásady na prideľovanie nájomných bytov sú upravené v nasledovných  Všeobecne záväzných nariadeniach Mesta Zvolen (VZN):

VZN č. 136 o stanovení podmienok prenajímania nájomných bytov bežného štandardu

Novelizácia č. 1 
Novelizácia č. 2 
 

VZN č. 132, ktorým sa stanovujú zásady pre prideľovanie bytov v bytovom dome Stráž 282/1 vo Zvolene

Novelizáciač. 1 
 

VZN č. 115 o stanovení podmienok prenajímania nájomných bytov nižšieho štandardu
 

VZN č. 181 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Zvolen


2. Formuláre k žiadosti o pridelenie nájomného bytu: 
 

Žiadosť o nájom bytu

Potvrdenie správcu dane o plnení daňových povinností

Potvrdenie o príjme za II. kalendárny polrok

Potvrdenie o príjme za I. kalendárny polrok

Potvrdenie o príjme za kalendárny rok

Potvrdenie o príjme za posledných 6 mesiacov

Potvrdenie o príjme za kalendárny štvrťrok

Potvrdenie odborného lekára

Žiadosť o schválenie dohody o výmene bytov vo vlastníctve Mesta Zvolen

Dodatok k žiadosti o nájom bytu

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov (FO typ: B)

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov (FO typ: A)

Potvrdenie obvodného lekára

Vybavuje odbor správy majetku MsÚ : č.t. 045/5303242, 5303255

Zoznamy žiadateľov o nájom bytu a informácie o pridelení bytu do nájmu, resp. predĺženie doby platnosti nájomnej zmluvy, sú zverejnené v zápisniciach z Komisie sociálnych vecí zdravia a rodiny pri MsZ.


 


Úvodná stránka