Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Dotácie

Poskytovanie dotácií od Mesta Zvolen

Vybavuje: odbor rozvoja mesta, 3. posch., č. dv. 354, t.č.: 53 03 208, e-mail: mesto@zvolen.sk, denisa.zachenska@zvolen.sk 

Potrebujete: vyplnenú žiadosť, ktorú dostanete na odbore rozvoja mesta, v kancelárii prvého kontaktu, alebo si ju môžete stiahnuť nižšie na tejto stránke.

Mesto môže poskytnúť dotáciu:

a) právnickým osobám, ktorých je zakladateľom, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo na prospech rozvoja územia v oblastiach uvedených v bode 2 článku 2 VZN č. 179,
b) iným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Zvolen, alebo ktoré pôsobia a vykonávajú činnosť na území mesta Zvolen alebo poskytujú služby obyvateľom mesta Zvolen, a to na podporu všeobecne prospešných služieb alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti v oblastiach uvedených v bode 2 článku 2 VZN č. 179.
2. Právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec, a právnickej osobe podľa bodu 1 písm. b) článku 2, VZN č. 179 možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu obce len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.
3.  Mesto môže zo svojho rozpočtu poskytnúť dotáciu na projekty v oblasti:
a.výchova, vzdelávanie a spoločenské hodnoty, veda a výskum na lokálnej úrovni, komunitný rozvoj,
b. kultúra, umenie a kultúrny priemysel,
c. sociálne služby a zdravotníctvo, ochrana a podpora zdravia, prevencia sociálno-patologických javov
d. miestny ekonomický rozvoj, cestovný ruch, medzinárodné vzťahy
e. životné prostredie a ekológia,
f. šport a mládež.

Žiadosť spolu s povinnými prílohami doručí žiadateľ
v DVOCH vyhotoveniach do 30. septembra
bežného kalendárneho roka, ktorý predchádza roku, pre ktorý sa dotácia požaduje, do podateľne MsÚ alebo poštou na adresu Mestský úrad, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen.
Inak sa na žiadosť nebude prihliadať.

Bližšie informácie o poskytovaní dotácií a finančných príspevkov z rozpočtu Mesta Zvolen nájdete vo Všeobecne záväznom nariadení Mesta Zvolen č. 179.


 

Schválené dotácie v roku 2019

Schválené finančné prostriedky na rok 2019 v zmysle uznesenia č. 87/2018 zo dňa 29.10.2018 pre oblasť - DOTÁCIE a v zmysle uznesenia MsZ č. 32/2019 zo dňa 25.02.2019

 
Schválené finančné prostriedky na rok 2019 v zmysle uznesenia č. 87/2018 zo dňa 29.10.2018 pre oblasť - DOTÁCIE a v zmysle uznesenia MsZ č. 32/2019 zo dňa 25.02.2019

 
Schválené dotácie v zmysle uznesenia MsZ č. 32/2019 zo dňa 25.02.2019 - mládež a šport

 
Schválené dotácie v zmysle uznesenia MsZ č. 32/2019 zo dňa 25.02.2019 - cestovný ruch a kultúra

 
Schválené dotácie v zmysle uznesenia MsZ č. 32/2019 zo dňa 25.02.2019 - sociálne služby a zdravotníctvo

 
Schválené dotácie v zmysle uznesenia MsZ č. 32/2019 zo dňa 25.02.2019 - životné prostredie

 
ZAMIETNUTÉ ŽIADOSTI O DOTÁCIE PRE ROK 2019

 

Dokumenty potrebné pri podaní žiadosti o poskytnutie dotácie a vyúčtovaní dotácie podľa VZN č. 179, v roku 2019

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta ZVOLEN č. 179 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Zvolen

 
Čestné prehlásenie žiadateľa o dotáciu

 
Vzor žiadosti o poskytnutie dotácie
 VZOR žiadosti.rtf (286.7 kB) VZOR žiadosti.rtf (286.7 kB)

 
Vzor vyúčtovania dotácie

 
Vzor záverečnej správy k žiadosti o poskytnutie dotácie pre rok 2017

 
Všeobecné kritériá pre poskytovanie dotácií

 
Kritériá pre dotácie pre oblasť športu a mládeže

 

Schválené dotácie v roku 2018

Schválené finančné prostriedky v zmysle uznesenia č. 100/2017 zo dňa 27.11.2017 pre oblasť - DOTÁCIE a FINANČNÉ PRÍSPEVKY PRE ROK 2018

 
Schválené dotácie v zmysle uznesenia MsZ č. 8/2018 zo dňa 26.02.2018 - cestovný ruch a kultúra

 
Schválené dotácie v zmysle uznesenia MsZ č. 8/2018 zo dňa 26.02.2018 - mládež a šport

 
Schválené dotácie v zmysle uznesenia MsZ č. 8/2018 zo dňa 26.02.2018 - sociálne služby a zdravotníctvo

 
Schválené dotácie v zmysle uznesenia MsZ č. 8/2018 zo dňa 26.02.2018 - životné prostredie

 
ZAMIETNUTÉ ŽIADOSTI O DOTÁCIE PRE ROK 2018

 

DOTÁCIE pridelené v roku 2018 v kompetencii primátorky mesta v zmysle VZN č. 179, čl. 6 bod 3

DOTÁCIE PRE ROK 2018 v kompetencii primátorky Mesta v zmysle VZN č. 179, čl. 6 bod 3

 


Úvodná stránka