Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Odbor sociálnych vecí, zdravia a rodiny

Kompetencie

Odbor sociálnych vecí, zdravia a rodiny plní úlohy v oblastiach:

 • seniorservis – stravovanie,
 • prepravná služba – sociálny taxík,
 • denné centrá – kluby dôchodcov a klub zdravotne postihnutých,
 • poskytovanie a zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb (opatrovateľská služba, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár)
 • sociálne poradenstvo a vykonávanie odborných činnosti v oblasti sociálnej starostlivosti patriace do pôsobnosti mesta,
 • opatrovateľská služba, rozvoz a donáška stravy do domácnosti,
 • sociálna posudková činnosť (opatrovateľská služba, zariadenie pre fyzické osoby, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár),
 • poskytovanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi,
 • osobitný príjemca štátne sociálne dávky (prídavok na dieťa a príspevok pri starostlivosti o dieťa) a pomoc v hmotnej núdzi,
 • Detské jasle, zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku dieťaťa
 • sociálne služby krízovej intervencie (Útulok Nádej, Komunitné centrum „Romano Jilo“, terénna sociálna služba krízovej intervencie)
 • vykonávanie preventívnych opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a poskytovanie príspevkov v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele,
 • spolupráca s inštitúciami a zariadeniami sociálnych služieb na území mesta,
 • realizácia projektov,

Informácie pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb

Kritériá pre posudzovanie súladu žiadostí poskytovateľov sociálnych služieb o finančný príspevok podľa §78b zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov s Komunitným plánom sociálnych služieb mesta Zvolen.

Životné situácie

Odbor sociálnych vecí, zdravia a rodiny vybavuje životné situácie:

Kontakty:

Odbor sociálnych vecí, zdravia a rodiny

PhDr. Mária Koreňová – vedúca, 045 5 303 233, mkorenova@zvolen.sk

Bc. Antónia Výbošťoková - 045 5 303 271, avybostokova@zvolen.sk

Mgr. Magdaléna Hudecová Veselovská - 045 5 303 271, mhudecova@zvolen.sk

Miroslav Goga – vodič soc. taxi, 0905 898 923

Oddelenie sociálnej starostlivosti

Mgr. Denisa Kudríková  - vedúca, 045 5 303 272, dkudrikova@zvolen.sk
 

Oddelenie sociálnych služieb

Mgr. Janka Mališová - vedúca, 045 5 303 260, jmalisova@zvolen.sk
Ing. Jana Zemanová - 045 5 303 262, jzemanova@zvolen.sk
Mgr. Branislava Beňová - 045 5 303 262, bbenova@zvolen.sk
Vladimír Želiezka – vodič opatrovateľskej služby, 045 5 303 262
 

Detské jasle na Ul. 1. Mája 161/1 vo Zvolene

Mgr. Jana Maceková – vedúca, 0948 874 269, jaslicky@zvolen.sk
 

Útulok Nádej, Stráž 282/1 vo Zvolene

Bc. Peter Zátroch – vedúci, 0949 154 046, 0905 515 472 utulok@zvolen.sk, utuloknadejpreludibezdomova@gmail.com
 

Národný projekt terénnej sociálnej práce

Mgr. Želmíra Jonášová, terénny sociálny pracovník - 0905 748 511, kspksp@centrum.sk
Mgr. Jana Macháčeková, terénny sociálny pracovník - 0905 748 510
Oľga Gazdíková, terénny pracovník
Jozef Pastierovič, terénny  pracovník
Martina Matejková, terénny  pracovník

Komunitné centrum „Romano Jilo“

Mgr. Roman Országh, garant KC, 0905 229 073, kc.romanojilo.zvolen@gmail.com
Mgr. Miroslav Kováč
Peter Kačica


 


Úvodná stránka