Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Odbor stavebnej správy

Kompetencie

Odbor stavebnej správy mesta plní úlohy v oblastiach:

A/ Pre obce združené v Spoločnom obecnom úrade vo Zvolene zabezpečuje nasledovné činnosti preneseného výkonu štátnej správy na obce podľa príslušných predpisov:

a)  pôsobnosť stavebného úradu na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku ako výkon štátnej správy podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/76 Zb. v platnom znení:

 • vedenie územného konania a vypracovávanie územného rozhodnutia

- rozhodnutie o umiestnení stavby

- rozhodnutie o využití územia

- rozhodnutie o chránenej časti krajiny /o chránenom území alebo o ochrannom pásme/

- rozhodnutie o stavebnej uzávere

 • vedenie stavebného konania a vypracovávanie stavebných povolení na stavby a ich zmeny vrátane odpovedí na ohlásenia drobných a jednoduchých stavieb, stavebných úprav existujúcich stavieb a udržiavacích prác na nich
 • vedenie konania a vypracovávanie povolení terénnych úprav, prác a zariadení /informačné, reklamné a propagačné zariadenia/
 • vedenie kolaudačného konania a vypracovávanie kolaudačných rozhodnutí na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, vrátane povolení zmien v užívaní stavby
 • vedenie konaní a vypracovávanie rozhodnutí o nariadení údržby stavby, nevyhnutných úprav, zabezpečovacích prác na stavbe alebo stavebnom pozemku a na terénnych úpravách a zariadeniach, o nariadení alebo povolení odstránenia stavieb, terénnych úprav a zariadení
 • vedenie konaní a vyhotovovanie rozhodnutí o poskytnutí štátneho stavebného príspevku
 • vedenie konaní a vyhotovovanie rozhodnutí o vyprataní stavby
 • zabezpečovanie výkonu štátneho stavebného dohľadu
 • vypracovávanie podkladov k nariadeniam skúšok stavby, odobratiu a preskúšaniu vzoriek a prizvaniu znalcov na posúdenie technicky náročných alebo neobvyklých stavieb
 • vypracovávanie podkladov k nariadeniam urobiť nápravu na stavbe, k rozhodnutiam o zastavení prác na stavbe a k zrušeniam stavebných povolení
 • vypracovávanie podkladov k nariadeniam obstarania dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenej dokumentácie
 • prerokovávanie priestupkov fyzických osôb a správnych deliktov právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladanie sankcií
 • vedenie konaní a vypracovávanie vyvlastňovacích rozhodnutí
 • vedenie konaní a vyhotovovanie rozhodnutí o opatreniach na susednom pozemku alebo stavbe

b)  pôsobnosť orgánu štátnej vodnej správy na úseku ochrany vôd a hospodárení s nimi v rátane špeciálneho stavebného úradu, ako výkon štátnej správy podľa § 63 zákona č. 364/2004 Z. z o vodách v platnom znení a § 120 zák. č. 50//1976 Zb. v platnom znení

 • vedenie konaní a vypracovanie povolení na odber povrchových a podzemných vôd pre potreby jednotlivých občanov /domácností/, uskutočnenie, zmenu a odstránenie vodných stavieb, ktoré súvisia s týmto odberom
 • vedenie konaní a vypracovanie povolení vodných stavieb, pri ktorých je obec príslušná povoľovať vodnú stavbu, ako aj v ostatných vodohospodárskych veciach týkajúcich sa tejto vodnej stavby
 • vedenie konaní a vypracovanie rozhodnutí vo veciach pochybností o určenie hranice pobrežného pozemku pri drobných vodných tokoch
 • vedenie konaní a vypracovanie rozhodnutí vo veciach uloženia opatrení na odstránenie škodlivého stavu pri poškodení verejnej kanalizácie alebo verejného vodovodu, prípadne pri ohrození ich prevádzky, ak tieto opatrenia nevyžadujú povolenie
 • vypracovanie vyjadrení podľa §28 k vodnej stavbe v prípadoch, v ktorých je príslušná vydať povolenie, a vyjadrenie k stavbe rodinného domu, k stavbe na individuálnu rekreáciu a na domové žumpy
 • podieľanie sa na vykonávaní štátneho vodoochranného dozoru v rámci svojej pôsobnosti a ukladanie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
 • prejednávanie priestupkov na úseku ochrany vôd, vodných tokov a vodných stavieb /§ 77 ods. 3 písm. a)/

c)  pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu na úseku pozemných komunikácií, ako výkon štátnej správy podľa § 120 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. v platnom znení a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách /cestný zákon/ v platnom znení:

 • vedenie stavebného konania a vypracovávanie stavebných povolení na stavby a ich zmeny vrátane odpovedí na ohlásenia drobných a jednoduchých stavieb, stavebných úprav existujúcich stavieb a udržiavacích prác na nich
 • vedenie kolaudačného konania a vypracovávanie kolaudačných rozhodnutí na stavby, ktoré vyžadovali stavebné povolenie, vrátane povolení zmien v užívaní stavby
 • vypracovávanie podkladov k nariadeniam urobiť nápravu na stavbe, k rozhodnutiam o zastavení prác na stavbe a k zrušeniam stavebných povolení
 • vypracovávanie podkladov k nariadeniam obstarania dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenej dokumentácie
 • prerokovávanie priestupkov fyzických osôb a správnych deliktov právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie a ukladanie sankcií

d)  pôsobnosť orgánu ochrany prírody a krajiny vo veci ochrany drevín podľa zák. č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení:

 • vykonávanie štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany drevín
 • ukladanie nevyhnutných opatrení na ozdravenie dreviny vlastníkom (správcom, nájomcom) pozemku, na ktorom drevina rastie, alebo rozhodovanie o jej vyrúbaní
 • zabezpečovanie úloh na úseku náhradnej výsadby

B/ Pre obce Okresu Zvolen zabezpečuje nasledovné činnosti preneseného výkonu štátnej správy na obce podľa príslušných predpisov na úseku podpory rozvoja bývania:

 • poskytovanie informácií fyzickým a právnickým osobám súvisiacich s realizáciou zákona o ŠFRB
 • prijímanie žiadostí o podporu z prostriedkov ŠFRB
 • overovanie úplnosti náležitostí žiadosti
 • zasielanie žiadostí na ŠFRB
 • kontrola čerpania podpory poskytnutej zo ŠFRB pred jej úhradou bankou
 • kontrola dodržiavania zmluvných podmienok počas platnosti zmluvy
 • metodické usmerňovanie obcí a iných osôb pri rozhodovaní o realizácii finančných podporných mechanizmov vyplývajúcich z koncepcie štátnej bytovej politiky (finančná pomoc rozvoja bývania)
 • metodická činnosť pri tvorbe koncepcií rozvoja bývania obcí
   

Životné situácie

Odbor stavebnej správy mesta vybavuje životné situácie:

Kontakty

Ing. Martina Černajová - vedúca, 045 5 303 221, martina.cernajova@zvolen.sk

PhDr. Ján Šalát - 045 5 303 273, jan.salat@zvolen.sk

Ing. arch. Stanislav Merc - 045 5 303 273, stanislav.merc@zvolen.sk

Ing. Soňa Poláčiková - 045 5 303 223, sona.polacikova@zvolen.sk

Ing. Terézia Dubovská - 045 5 303 268, terezia.dubovska@zvolen.sk

Ing. Ľubica Hudáková - ŠFRB, 045 5 303 224, lubica.hudakova@zvolen.sk

Ing. Jana Tlučáková - výrub drevín, 045 5 303 268, jana.tlucakova@zvolen.sk

Ing. Zita Hriňová - 045 5 303 161, zita.hrinova@zvolen.sk

Ing. Slávka Škurlová - 045 5 303 224, slavka.skurlova@zvolen.sk

Mgr. Viktoria Michalová - 045 5 303 285, viktoria.michalova@zvolen.sk

Ing. Adriana Lelková - 045 5 303 160, adriana.lelkova@zvolen.sk


 


Úvodná stránka