Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu Hlavné menu 10 Prechod na navigáciu Hlavné menu 11 Prechod na navigáciu Hlavné menu 12 Prechod na navigáciu Hlavné menu 13 Prechod na navigáciu Hlavné menu 14 Prechod na navigáciu Hlavné menu 15 Prechod na navigáciu vodorovná

Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy

Kompetencie

Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy plní úlohy v oblastiach:

 • zabezpečuje ochranu životného prostredia na území mesta,
 • zabezpečuje komplexnú starostlivosť o mestskú zeleň,
 • zabezpečuje nakladanie s odpadmi,
 • zabezpečuje čistotu mesta,
 • zabezpečuje prevádzku, údržbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia,
 • zabezpečuje investičnú výstavbu – prípravu a realizáciu stavieb, inžiniersku činnosť,
 • zabezpečuje komplexnú správu miestnych komunikácií (údržbu, opravy a prevádzku), pasportizáciu,
 • zabezpečuje monitoring minerálnych prameňov,
 • zabezpečuje správne konanie v priestupkoch v oblasti chovu a držania psov,
 • pripravuje koncepciu ochrany životného prostredia v súlade s najnovšími technickými a legislatívnymi nariadeniami,
 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti dopravy,
 • koordinuje činnosti a záujmy na úseku dopravy z hľadiska územno-technických vzťahov,
 • vytvára koncepcie v oblasti riešenia dopravy na území mesta,
 • navrhuje koncepcie a postupnosť rozvoja dopravy ako predpoklad pre investičné zámery mesta,
 • určuje technické podmienky pre dopravné zariadenia a vydáva stanoviská k technickým podmienkam výstavby dopravných zariadení,
 • vydáva stanoviská pre iné orgány pôsobiace na úseku dopravy,
 • navrhuje koncepcie a postupnosť rozvoja dopravy ako podklad pre investičné zámery mesta,
 • zabezpečuje predprojektovú prípravu stavieb,
 • zabezpečuje rozpočty na všetky pripravované investičné akcie,
 • zabezpečuje projektovú prípravu pre územné konanie,
 • vypracúva zabezpečovanie dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia,
 • zabezpečuje prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi štátnej správy a správcami inžinierskych sietí,
 • zabezpečuje projektovú prípravu stavby pre stavebné konanie
 • zabezpečuje koordináciu vypracúvania projektu,
 • zabezpečuje uzatvorenie zmlúv,
 • zabezpečuje prerokovanie projektu s príslušnými orgánmi a organizáciami,
 • zabezpečuje obstarávanie realizačného projektu,
 • zabezpečuje výber dodávateľa súťažou podľa zákona o verejnom obstarávaní,
 • zabezpečuje stavebný dozor na stavebných prácach realizovaných mestom
 • zabezpečuje správu mestských komunikácií – aktualizáciou pasportu mestských komunikácií, evidencie a hospodárenia s majetkom mestských komunikácií a verejných priestranstiev,
 • vydáva rozhodnutia na povolenie zásahu do mestských komunikácií a verejných priestranstiev,
 • zabezpečuje údržbu a opravy mestských komunikácií, dopravných zariadení, parkovacích a odstavných plôch,
 • zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v oblasti dopravy
 • zabezpečuje komplexnú starostlivosť o mestskú zeleň – dreviny, trávniky, parky, kvetinové záhony, cintoríny
 • zabezpečuje odpadové hospodárstvo a verejné osvetlenie, jeho prevádzku a údržbu
 • zabezpečuje komplexnú starostlivosť o čistotu mesta (komunikácií, verejných priestranstiev),
 • zabezpečuje vyjadruje sa k výrubu, umiestňovaniu a druhovému zloženiu drevín,
 • vedie evidenciu pozemkov vhodných na náhradnú výsadbu a prerokováva ich zaradenie s vlastníkmi pozemkov,
 • povoľuje záber verejného priestranstva z titulu stavebných činností,
 • vydáva rozhodnutia v zmysle platných predpisov na malý zdroj znečisťovania ovzdušia a dozoruje ich vykonanie,
 • zabezpečuje správu a údržbu parkových plôch,
 • zabezpečuje správu vodných tokov a ochranu pred povodňami,
 • vedie evidenciu kultúrnych pamiatok a pamätníkov a vykonáva ich údržbu,
 • zabezpečuje monitoring a starostlivosť o minerálne pramene,
 • spolupracuje pri riadení činností v TOP lokalitách,
 • zabezpečuje kontrolu rozkopávok.
 • zabezpečuje správu a údržbu detských ihrísk a parkových  lavíc
 • vyjadruje sa k požiadavkám na  opiľovanie stromov a krov


Životné situácie

Odbor výstavby, životného prostredia a dopravy vybavuje:

Povolenie na zvláštne užívanie komunikácie- rozkopávka
Povolenie na pripojenie sa na mestskú komunikáciu- zriadenie vjazdu
Povolenie na vyhradené parkovacie miesta
Povolenie vjazdu do pešej zóny
Povolenie na uzávierku komunikácií
Povolenie záberu verejného priestranstva a zriadenia letného sezónneho posedenia
Povolenie na umiestnenie  malého  zdroja znečistenia
Vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečistenia
Vydanie informácie o sieťach  verejného  osvetlenia a  ZOMESU


Kontakty

Ing. Anna Bešinová - vedúca, 045 5 303 257, anna.besinova@zvolen.sk


Úsek pre investičné činnosti

Ing.Juraj Bobela - 045 5 303 213, juraj.bobela@zvolen.sk
Ing.Ján Orolín - 045 5 303 296, jan.orolin@zvolen.sk
Ing.Beáta Očenášová - 045 5 303 276, beata.ocenasova@zvolen.sk
Ing.Soňa Chrastilnová - 045 5 303 215, sona.chrastinova@zvolen.sk
Mgr. Zlata Virvová - 045 5 303 215, zlata.virvova@zvolen.sk

Úsek pre životné prostredie a dopravu

Ing. Zuzana Holíková - 045 5 303 269, zuzana.holikova@zvolen.sk
Ing. Ján Stieranka - 045 5 303 218,jan.stieranka@zvolen.sk
Bc. Daniela Ivanová - 045 5 303 236, daniela.ivanova@zvolen.sk
Mgr. Dušan Gdovin - 045 5 303 296, dusan.gdovin@zvolen.sk


Stredisko komunálnych služieb

Jozef Čilík – koordinátor, 045 5303 215, jozef.cilik@zvolen.sk


 


Úvodná stránka